Telewerk: hoe werkt dat fiscaal?

Wie aan telewerken doet, heeft daarvoor thuis (meestal) een computer en een internetaansluiting nodig. De werkgever mag in de kosten daarvan tussenkomen ten belope van 40 EUR per maand (20 EUR voor de computer, 20 EUR voor de internetkosten). Als de tussenkomst daartoe beperkt blijft, wordt ze gezien als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. De werknemer wordt er niet op belast. Dat blijkt uit een nieuwe circulaire van de administratie.

Telewerk

Telewerk is ieder werk dat normaal gezien op de werkvloer van de werkgever zou worden uitgeoefend, maar dat met gebruikmaking van moderne informatietechnologie regelmatig of occasioneel 'buiten de werkplaats' wordt verricht. 'Buiten de werkplaats' betekent in deze context meestal thuis, in de woonplaats van de werknemer. 

Telt niet mee als telewerk:

werk uitgeoefend op een andere locatie van de werkgever (bv. een gedecentraliseerd kantoor) of in een ander lokaal dat de werkgever ter beschikking stelt van zijn personeelslid;

werkzaamheden uitgeoefend bij een klant, een leverancier, op een werf, ...

De nieuwe circulaire is van toepassing op telewerk dat plaatsvindt tijdens de normale werkuren. Het geldt dus niet voor de werknemers die regelmatig na de werkuren ('s avonds of in het weekend) thuis werken.  Het geldt evenmin voor 'mobiele werknemers'. Dat zijn werknemers, waarvan het mobiel  karakter onlosmakelijk verbonden is aan de job.

De regeling geldt in de openbare en de privésector; en zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. 

Computer en internet

Het begrip 'computer' wordt ruim gedefinieerd: het omvat klassieke desktops, maar ook laptops en tablets, inclusief alle randapparatuur en nodige software.

Zowel internetaansluitingen (alle apparatuur nodig om de computer aan te sluiten) als  internetabonnementen (toegang tot het internet door een provider) vallen onder het toepassingsgebied van deze circulaire.

Tussenkomst in de kosten

De werknemer heeft in dit geval zijn eigen computer en internetaansluiting, die hij ook zelf betaald heeft. De werkgever komt evenwel tussen in de kosten, omdat de werknemer zijn computermateriaal en de internetaansluiting - en abonnement voor het werk gebruikt. De tussenkomst van de werkgever in de kosten die de werknemer doet voor dit materiaal, worden beschouwd als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever als...

de vergoeding bedoeld is tot het dekken van kosten die 'eigen kosten van de werkgever' zijn; EN

de ontvangen vergoeding ook effectief gebruikt wordt om deze kosten te betalen.

Wanneer de computer/internetaansluiting werkelijk gebruikt wordt voor telewerk (eerste bewijs), zal de administratie geen verdere rechtvaardiging (tweede bewijs) meer vragen, zolang de tussenkomst forfaitair beperkt wordt tot 20 EUR per maand. Let op: de tussenkomst mag 20 EUR bedragen voor de internetkosten (aansluiting en abonnement) en 20 EUR voor de computerkosten. In totaal kan de werkgever dus voor 40 EUR tussenkomen.

Deze terugbetaling van eigen kosten van de werkgever zijn bij de werknemer niet belastbaar. Bij de werkgever zijn de kosten wel aftrekbaar.

Als de maandelijkse tussenkomst meer dan 20 EUR bedraagt, moet de werknemer wel de tussenkomst rechtvaardigen met verantwoordingsstukken (tweede bewijs).  Gebeurt dat niet, dan moet er bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Enkel het gedeelte dat de drempel overschrijdt, wordt dan een belastbare bezoldiging.

Voorbeeld

Jan doet aan telewerk en krijgt iedere maand 30 EUR terugbetaald voor zijn internetabonnement. Hij levert geen bewijsstukken af aan de administratie. Dan is 10 EUR (30 - 20) een belastbaar loon.

De terbeschikkingstelling van computer en internet als voordeel van alle aard

Wanneer de werkgever een computer en internetaansluiting ter beschikking stelt, wordt het verhaal anders. De werknemer is dan immers niet de eigenaar van het computermateriaal, noch de schuldenaar van de internetfacturen.

Als het materiaal en abonnement hem gratis ter beschikking worden gesteld, ontvangt hij een voordeel van alle aard. Daar moet hij uiteraard op belast worden. Het voordeel werd forfaitair vastgesteld op 180 EUR voor de computer en 60 EUR voor het internetgebruik.

Als de werknemer het ter beschikking gestelde materiaal enkel beroepshalve mag gebruiken, ontvangt hij geen voordeel...en is dus niet belastbaar.

De administratie gaat er van uit dat er geen voordeel van alle aard bij de werknemer moet worden belast als...

het privégebruik van het materiaal verboden is op basis van reglementaire of contractuele bepalingen; EN

de werknemer zich er uitdrukkelijk schriftelijk toe verbindt dit verbod na te leven; EN

de werkgever de nodige technische maatregelen neemt om het privégebruik zo veel mogelijk te verhinderen.