Nieuw in de aangifte vennootschapsbelasting

Ook de aangifte in de vennootschapsbelasting gebeurt meer en meer online, via Biztax. Wie BizTax gebruikt heeft nog tot eind september om zijn aangifte in te dienen. Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer heel wat aan de aangifte gesleuteld. We geven u graag wat meer uitleg bij de belangrijkste nieuwigheden.

Hernummering codes

De nummering van de codes werd grondig aangepast. Iedere regel van de aangifte is voortaan voorzien van een doorlopend nummer: dit betekent dat alle vakken nieuwe codes gekregen hebben. Er is daarbij ruimte gelaten om later nieuwe codes in te voegen. Voor de gebruiksvriendelijkheid worden in de aangifte van dit aanslagjaar nog wel  de beide codes (de oude en de nieuwe) vermeld. Deze nieuwe nummering is door de FOD Financiën ingevoerd in het kader van BizTax.

Belastbare gereserveerde winst

Versnelde afschrijving

We brengen nog even in herinnering dat investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen gedaan in 2010, 2011 en 2012 versneld kunnen worden afgeschreven over twee jaar. De investeringen kunnen lineair worden afgeschreven in twee vaste annuïteiten.

Verworpen uitgaven

Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard

In het vak verworpen uitgaven werd een nieuwe regel ingevoerd voor de “Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard.” Zoals ondertussen iedereen wel weet werd door de regering-Di Rupo een nieuwe formule bedacht om de waarde van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens te berekenen (CO2-percentage x 6/7 x catalogusprijs). De wetgever was daarbij echter van oordeel dat ook de werkgever (vennootschap) hieraan fiscaal moest bijdragen. Deze bijdrage werd uiteindelijk bepaald op 17% van het voordeel. Het is deze werkgeversbijdrage die in de verworpen uitgaven moet opgenomen worden.

De dbi-aftrek, aftrek voor octrooi-inkomsten en van risicokapitaal, aftrek van vorige verliezen en investeringsaftrek kan u tegen dit gedeelte niet afzetten. Deze 17% zal daardoor altijd tot de minimum belastbare grondslag horen.

Uiteenzetting van de winst

Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is

Ook hier werd analoog aan het vak Verworpen Uitgaven, een rubriek toegevoegd voor de "Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard'" Dit houdt verband met de wijziging van artikel 207, tweede lid WIB92 (door de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen) waardoor de extra-comptabele aftrekken niet kunnen worden toegepast op 17% van het voordeel van alle aard met betrekking personenauto's.

Meerwaarde op aandelen 

Meerwaarden op aandelen zijn niet langer belastingvrij wanneer de aandelen niet gedurende een ononderbroken periode van één jaar in volle eigendom worden gehouden, maar worden nu  belast tegen 25% + de aanvullende crisisbijdrage van 3%. Voor deze nieuwe belasting werd een nieuwe subrubriek "Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 25%" opgenomen in de aangifte in de rubriek "Belastbare grondslag'".

Belast aan exit tax tarief

Ten slotte is er in de rubriek "Belastbare grondslag", een nieuwe subrubriek  opgenomen voor verrichtingen "belastbaar tegen exit taks tarief". Het gaat om de verrichtingen die belast worden aan het bijzondere tarief van 16,5% (namelijk de helft van het gewone tarief). Het gaat daarbij om de erkenning van een vennootschap als een vastgoedbevak of als een private privak, alsmede fusies, splitsingen of gelijkgestelde verrichtingen met betrekking tot dergelijke vennootschappen.

Bijzondere aanslagen met betrekking tot verrichtingen die vóór 1 januari 1990 hebben plaatsgevonden

In dit nieuwe vak moeten de belastbare inkomsten uit volgende verrichtingen, die hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 1990, worden vermeld :

gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 33%;

gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 16,5%;

voordelen van alle aard verleend door vennootschappen in vereffening.

Grootte van de vennootschap

U moet voortaan niet meer aangeven of de vennootschap tijdens de vorige jaren een 'kleine vennootschap' was in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen. De administratie heeft deze gegevens immers op basis van uw aangifte tijdens deze vorige belastbare tijdperken.

Bijlagen toevoegen

Wie zijn aangifte indient via BizTax, moet er rekening mee houden dat alle bijlagen mee ingediend moeten worden. Dit wil zeggen dat de aangifte online niet ingediend kan worden, als de nodige bijlagen niet toegevoegd worden.