Moet uw vennootschap dit jaar de vennootschapsbijdrage betalen?

Elke vennootschap die is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dat fonds moet ze uiterlijk op 30 juni 2015 de vennootschapsbijdrage betalen. Sommige vennootschappen genieten echter van een tijdelijke dan wel een permanente vrijstelling.

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren

Elke vennootschap die is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet binnen de drie maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dat fonds moet ze haar 'jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen' of kortweg de vennootschapsbijdrage betalen.

Bestaande vennootschappen en vennootschappen die hun rechtspersoonlijkheid verkrijgen in januari, februari en maart van het bijdragejaar, moeten hun bijdrage vóór 1 juli van het bijdragejaar betalen. Vennootschappen die rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf 1 april moeten de vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk op het einde van de derde maand die volgt op de datum waarop ze rechtspersoonlijkheid verwierven. De sanctie bij een laattijdige betaling bestaat uit een wettelijke verhoging van 1 % per maand vertraging.

Tijdelijke vrijstelling voor beginnende personenvennootschappen

Personenvennootschappen (zoals de BVBA, V.O.F., Comm.V) kunnen gedurende de eerste drie jaar van de vennootschapsbijdrage worden vrijgesteld. Aan die tijdelijke vrijstelling zijn voorwaarden verbonden die elk jaar opnieuw moeten worden vervuld: de personenvennootschap is als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven; en hun zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder zijn) zijn hoogstens drie jaar zelfstandige (incl. bijberoep, medewerking, ...) geweest, in een periode van tien jaar vóór dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft gekregen.

Vallen dus uit de boot voor deze tijdelijke vrijstelling: kapitaalvennootschappen zoals de NV en de Comm. VA; en burgerlijke vennootschappen onder handelsvorm (artsen en andere vrije beroepers).

Permanente vrijstelling voor vennootschappen in financiële moeilijkheden

Vennootschappen zijn de jaarlijkse vennootschapsbijdrage niet verschuldigd als zij zich in één van de volgende situaties bevinden:

ze zijn bij vonnis van de rechtbank van koophandel failliet verklaard;

ze maken het voorwerp uit van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord, door een collectief akkoord of door overdracht onder gerechtelijk gezag, die de bevoegde rechtbank bij vonnis heeft geopend;

ze bevinden zich in een toestand van vereffening en het uittreksel uit de akte die de wijze van vereffening bepaalt, is gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zij betalen geen vennootschapsbijdrage meer vanaf het bijdragejaar waarin ze zich in die situatie bevinden. De onbetaalde bijdragen van vorige jaren blijven wel verschuldigd.

De vennootschap die bewijst dat ze gedurende het volledige kalenderjaar geen enkele handels- of burgerlijke activiteit heeft uitgeoefend, kan ook worden vrijgesteld op basis van een attest van non-activiteit van het departement vennootschappen van de Administratie der Directe Belastingen.

Vennootschapsbijdrage in 2015

Vennootschappen die niet in aanmerking komen voor een vrijstelling, betalen in 2015 dezelfde bijdrage als vorig jaar: 347,50 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2013) een balanstotaal had dat kleiner of gelijk was dan 646.787,86 euro; of 868,00 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2013) een balanstotaal had van meer dan 646.787,86 euro.
Pas opgerichte vennootschappen hebben geen voorlaatste afgesloten boekjaar waarop de bijdrage kan worden gebaseerd. Zij betalen de lage bijdrage van 347,50 euro.