Decemberafrekening vakantiegeld bedienden vanaf nu eenvoudiger

Elke bediende die in de loop van het kalenderjaar zijn gemiddelde arbeidsduur heeft verminderd, krijgt in december een decemberafrekening. Die decemberafrekening ziet er voortaan een pak eenvoudiger uit. Vanaf dit jaar moet u geen vervroegd vakantiegeld voor het volgende vakantiejaar meer betalen.

Bijzondere regel

Een “decemberafrekening” vindt plaats zodra een bediende in de loop van het jaar gemiddeld minder uren gaat werken. Een beperking en/of tijdelijke vermindering van het aantal werkuren of een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar (bv. deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof) volstaan voor een decemberafrekening.
In een aantal gevallen moet er geen decemberafrekening gebeuren maar een volledige en onmiddellijke vakantiegeldafrekening (mét eindejaarspremie in de berekeningsbasis), nl. bij voltijds tijdskrediet, voltijdse loopbaanonderbreking of oproeping onder de wapens.

De decemberafrekening bestaat/bestond uit twee luiken: een compensatie voor het vakantiegeld (enkel en dubbel) dat de bediende eventueel te weinig heeft ontvangen omdat hij minder is gaan werken; én “vervroegd vakantiegeld” (enkel en dubbel) of een voorafbetaling van het vakantiegeld bestemd voor de vakantiedagen die in het volgend jaar worden opgenomen.

Betaling vervroegd vakantiegeld afgeschaft

Sinds 1 januari 2014 moet u in de decemberafrekening geen “vervroegd vakantiegeld” meer opnemen. Het vakantiegeld voor bedienden die minder zijn gaan werken, wordt voortaan berekend op basis van het arbeidsregime waarin de bediende is tewerkgesteld op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt, met een afrekening op het eind van het vakantiejaar van de nog niet-genoten vakantierechten op basis van het loon en de prestaties van het vakantiedienstjaar.
De werkgever betaalt voortaan aan de bediende dus het enkel vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen en ook het dubbel vakantiegeld. Die betaling gebeurt met de uitbetaling van de maand december van het vakantiejaar.

Voordelen nieuwe regeling voor werknemers én werkgevers

De 'omslachtige regeling' van de decemberafrekening werd in 2007 om budgettaire redenen ingevoerd. Als het volledige vakantiegeld vervroegd moest worden uitbetaald, moesten ook de daarop verschuldigde RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing vroeger worden betaald.

Bedienden die in de loop van het jaar hun aantal wekelijkse arbeidsuren verminderen, worden nu niet langer geconfronteerd met een verrekening van het vervroegde vakantiegeld. Werknemers beseften dikwijls niet dat dit inhield dat ze het volgende jaar nauwelijks vakantiegeld kregen want zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld waren al (vervroegd) betaald in december van het vakantiedienstjaar.

Ook voor werkgevers is de aanpassing van de decemberafrekening een (financiële) meevaller. Als werkgever moet u bij een vermindering van de arbeidsduur het vakantiegeld niet meer voorfinancieren en vervalt deze meerkost.