Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw

Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel. De sommen die besteed worden aan nieuwe investeringen, kunnen immers deels in mindering worden gebracht van de belastbare inkomsten van de ondernemingen (zowel natuurlijke personen als vennootschappen). Deze fiscale gunstmaatregel noemt men ‘investeringsaftrek’. Hoewel de overheid investeringen wil aanmoedigen, zakken de meeste percentages dit jaar (voor investeringen in 2014) opnieuw met 1 %.

Ter herinnering: investeringsaftrek, wat en voor wie?

De investeringsaftrek is gelijk aan een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de activa waarin een onderneming investeert. Naargelang de aard van de activa varieert het percentage. De percentages worden jaarlijks aangepast en de meeste dalen ook dit jaar weer met één procentpunt. De nieuwe percentages die we hier weergeven, gelden voor investeringen gedaan in de loop van dit jaar (investeringen in 2014, aanslagjaar 2015).

Zowel ondernemers-natuurlijke personen als vennootschappen kunnen van de investeringsaftrek gebruik maken.

Een onderneming heeft de keuze uit twee soorten: de eenmalige investeringsaftrek (die in één keer wordt gebruikt) en de gespreide investeringsaftrek (die wordt toegepast gespreid in de tijd, naar gelang de activa waarin werd geïnvesteerd, worden afgeschreven).

Om voor de investeringsaftrek in aanmerking te komen, moet de investering aan de volgende voorwaarden voldoen:

de investering heeft betrekking op materiële of immateriële vaste activa;

de activa zijn nieuw op het moment van aankoop of realisatie;

de investering vindt plaats tijdens het belastbare tijdperk, nl. 2014. De aanvraag voor toepassing van de aftrek moet gebeuren in de aangifte die betrekking heeft op het belastbare tijdperk waarin u de investering heeft gedaan (voor investeringen in 2014 is dat de aangifte die in 2015 moet worden ingediend);

u gebruikt de activa enkel voor beroepsdoeleinden in België;

de activa moeten afschrijfbaar zijn en over een minimumperiode van drie jaar afgeschreven worden.

Eenmalige aftrek

De gewijzigde tarieven werden in het 'vet' aangeduid. De tarieven zoals ze gelden voor investeringen gedaan in 2013 staan tussen haakjes: zij zijn nodig voor de belastingaangifte van 2014 (over de inkomsten en uitgaven van vorig jaar).

 Natuurlijke personen

-octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen: 13,5 % (14,5 %)

- investeringen in beveiliging: 20,5 % (21,5 %)

- andere investeringen: 3,5 % (4,5 %)

Vennootschappen

voor alle vennootschappen

- octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen: 13,5 % (14,5 %)

investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3 % (3 %, dit percentage wijzigt niet)

voor binnenlandse kmo's

- investeringen in beveiliging: 20,5 % (21,5 %)

- andere investeringen gedaan in 2014 of 2015, als de onderneming geen notionele interestaftrek gebruikt: 4 % (deze aftrek werd ingevoerd voor investeringen in 2014 en 2015, zodat er geen percentage voor 2013 bestaat).

voor vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen

- investeringen in zeeschepen : 30% (30 %, dit percentage wijzigt niet)

Voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet u als vennootschap kiezen tussen de eenmalige aftrek en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Gespreide aftrek

Enkel belastingplichtigen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk (dat is dus 1 januari 2014) minder dan 20 werknemers tewerkstellen kunnen deze gespreide aftrek toepassen. In dat geval bedraagt de aftrek voor die activa eenvormig 10,5 % (11,5 %) van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk worden aangenomen.

Hierop bestaat een uitzondering voor milieuvriendelijke investeringen. Ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, kan u van een gespreide aftrek genieten die  20,5% (21,5 %) bedraagt van de jaarlijkse afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. 

Aanvraag attesten

Om de aftrek te kunnen toepassen, moet u bij de bevoegde gewestelijke overheden een attest aanvragen. Hieronder vindt u de adressen van de bevoegde instanties van elk Gewest.

Let op. Enkele gegevens zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: zij staan in het vet.

Wie een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, terecht bij:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.03.11, fax. 02/553.80.55, www.lne.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.96.87, fax. 081/64.95.33, www.environnement.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/775.75.22, fax. 02/775.76.21, www.leefmilieubrussel.be.

Wie een attest voor energiebesparende investeringen moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende instanties terecht:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid,Vlaams Energieagentschap, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, fax. 02/553.46.01, www.energiesparen.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Chaussée de Liège 140-142, 5100 Jambes, tel. 081/48.63.35, fax. 081/48.63.03, www.energie.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/563.43.17 en 02/563.43.54, fax: 02/563.43.26, www.leefmilieubrussel.be.