Regularisatie: de (laatste) kans grijpen?

De nieuwe regularisatiemogelijkheid die al een hele tijd was aangekondigd, loopt effectief sinds 15 juli 2013. Als u nog niet-aangegeven inkomsten of kapitalen heeft, is het nu dus het uitgelezen moment om terug met een propere lei te kunnen beginnen. Ook als u in het verleden (in één van de vorige rondes) al eens heeft geregulariseerd, mag u nog meedoen. Maar haast u: want u heeft slechts tot 31 december 2013. Dan is het definitief gedaan. De regering heeft immers aangekondigd dat dit echt de laatste regularisatieronde is…

Iedereen kan regulariseren

U kreeg al tweemaal eerder de kans om te regulariseren: (1) via de EBA of 'eenmalige bevrijdende aangifte' in 2004 of (2) door gebruik te maken van de regularisatiemogelijkheid dat werd ingevoerd door de programmawet van 27 december 2005. Als u dat heeft gedaan, maar toen niet alles heeft geregulariseerd, kan u nu de rest regulariseren. Onder de oude procedure was dat niet mogelijk.

Ook voor 'rechtspersonen' worden de regularisatiemogelijkheden uitgebreid: het geldt niet langer enkel voor vennootschappen, maar ook voor rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, zoals vzw's en stichtingen. Ook burgerlijke vennootschappen en verenigingen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid kunnen van het systeem gebruik maken.

Voor alle inkomsten

U kan zowel uw niet-aangegeven beroepsinkomsten als uw 'overige inkomsten' (roerend, onroerend, divers) regulariseren. Ook vroegere 'btw-handelingen' kunnen worden aangegeven.

Belastingen en sociale bijdragen

Naast de inkomstenbelasting en btw, kunnen ook ontdoken successie-, registratie-, hypotheek- en griffierechten, 'diverse rechten en taksen' en de 'taks tot vergoeding van de successierechten' geregulariseerd worden.

Nieuw is dat zelfstandigen nu ook hun niet-betaalde 'niet-verjaarde sociale bijdragen' kunnen regulariseren, door een aanvullende sociale heffing te betalen.

Niet-verjaarde inkomsten  en verjaarde kapitalen

Om te bepalen of het gaat om 'niet-verjaarde inkomsten' dan wel om 'verjaarde kapitalen'  moet er naar de respectievelijke fiscale wetboeken gekeken worden. Voor inkomstenbelasting en btw bedraagt de verjaringstermijn zeven jaar, voor successierechten is deze termijn tien jaar vanaf de indiening van de aangifte nalatenschap.

Aan welk tarief regulariseren?

Voor de niet-verjaarde fraude:

Gewone fiscale fraude: normaal belastingtarief + 15 %;

Ernstige en georganiseerde fraude: normaal belastingtarief + 20 %;

Ontdoken sociale zekerheidsbijdragen: aanvullende sociale heffing ten belope van 15 %.

Voor de verjaarde fraude:

Gewone fiscale fraude: afzonderlijk tarief 35 %;

Ernstige en georganiseerde fraude: afzonderlijk tarief 35 %;

Ontdoken sociale zekerheidsbijdragen: regularisatie niet mogelijk.

Hoe verloopt de regularisatie: van aangifte tot attest

Als u wil regulariseren, moet u een aangifte indienen bij het Contactpunt Regularisaties van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (de 'rulingcommissie). Zij zijn gevestigd in de Wetstraat 24, te Brussel.

Het aangifteformulier vindt u terug op www.ruling.be. Bij de aangifte moet u een fraudeschema voegen, waarin u het volgende verklaart: 

de omvang en oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten;

de periode waarin deze kapitalen en inkomsten zijn ontstaan;

de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen.

Tot zes maanden na het indienen van uw aangifte kan u nog bijkomende stukken indienen.

Als u ook uw sociale bijdragen wil regulariseren,  moet u een bijlage toevoegen waarbij de periode waarin de beroepsinkomsten zijn ontstaan, wordt verklaard.

Binnen de 30 dagen wordt de ontvankelijkheid van de aangifte en van de verschuldigde heffing u schriftelijk meegedeeld. Door het enorme succes van de regularisatie, zal het evenwel in de praktijk langer dan dertig dagen duren. 

Na de betaling van de regularisatieheffing, binnen de 15 dagen na de verzendingsdatum van de brief van het Contactpunt, ontvangt u een attest, waarin vermeld staat:

uw naam of die van uw gemachtigde;

het bedrag van de heffing;

het bedrag van de geregulariseerde sommen, waarden en inkomsten.

Ten slotte zal het Contactpunt ook de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) inlichten. Het is dan aan de witwascel om het dossier eventueel te melden aan het parket. Als er enkel beroepsinkomsten of btw-handelingen worden aangegeven, krijgt ook uw lokale taxatiedienst een kopie van het regularisatie-attest.

U krijgt fiscale en strafrechtelijke immuniteit

Door de regularisatie krijgt u zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit. Dit wil zeggen dat de u geen bijkomende belastingen, heffingen, belastingverhogingen of fiscale boetes meer moet betalen bovenop de regularisatieheffing.

Strafrechtelijk krijgt u immuniteit voor een hele reeks misdrijven:  fiscale fraude, de gerelateerde witwasmisdrijven, valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in de jaarrekening, inbreuken op de boekhoudwet, niet-aangifte van fysieke geldoverdrachten van meer dan 10.000 EUR vanuit of naar de EU, de verschillende strafbepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze strafrechtelijke bescherming geldt niet voor de 'mededaders en medeplichtigen' die geen regularisatie-aangifte hebben ingediend.

Strafrechtelijke immuniteit houdt niet in dat de belastingplichtige niet meer zou kunnen worden vervolgd, een strafrechtelijke sanctie zal echter niet meer kunnen worden opgelegd.

Wat als u voor 15 juli 2013 een aangifte indiende volgens de oude procedure?

Als u voor 15 juli 2013 al een aangifte indiende volgens de oude procedure, blijft die van toepassing. U kan zelfs nog wijzigingen aanbrengen aan die aangifte. Als zulke wijziging na 15 juli van een vóór 15 juli ingediende aangifte, substantieel is, wordt het evenwel een 'nieuwe' aangifte en wordt het nieuwe regime van toepassing.

Formele en inhoudelijke fouten kunnen eventueel nog worden rechtgezet, wanneer het gaat om bankrekeningen die duidelijk door de aangever zijn geïdentificeerd in de oorspronkelijke aangifte. In deze gevallen zal het Contactpunt dit als een verbeterde aangifte aanzien en niet als een nieuwe aangifte.

U kan in ieder geval geen nieuwe inkomsten van andere rekeningen meer toevoegen. Als u dat toch doet, zal u worden uitgenodigd om een nieuwe aangifte in te dienen overeenkomstig het nieuwe systeem.