Verdere uitbreiding faillissementsverzekering voor zelfstandigen is een feit

Zelfstandigen die failliet gaan, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de faillissementsverzekering. Vorig jaar in november hebben we al aangekondigd dat er nieuwe voorwaarden van toepassing worden op alle faillissementen die worden uitgesproken vanaf 1 oktober 2012. Belangrijke kanttekening toen was dat de wetswijzigingen nog moesten verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Dit is nu gebeurd.

Verzekering bij faillissement, collectieve schuldenregeling en gedwongen stopzetting

De faillissementsverzekering voor zelfstandigen is voortaan van toepassing op:

de gefailleerde zelfstandigen, en op zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werden verklaard. Dit is de 'faillissementsverzekering in geval van faillissement';

de andere zelfstandigen die zich in de onmogelijkheid bevinden om aan hun opeisbare of nog te vervallen schulden te voldoen. Dit is de 'faillissementsverzekering in geval van collectieve schuldenregeling';

de zelfstandigen die door omstandigheden onafhankelijk van hun wil worden gedwongen hun zelfstandige activiteit stop te zetten, en die zonder beroepsinkomen of vervangingsinkomen komen te staan. Dit is de 'faillissementsverzekering in geval van gedwongen stopzetting' (zie verder).

Nieuw in de faillissementsverzekering

Omdat de wijzigingen voor zelfstandigen niet onbelangrijk zijn, sommen we de drie aanpassingen aan de faillissementsverzekering door wet van 16 januari 2013 (Belgisch Staatblad van 15 februari 2013) nog eens op.

- Langere aanvraagtermijn. U kan voortaan een aanvraag voor een verzekering indienen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het vonnis van het faillissement wordt uitgesproken. De termijn om een aanvraag voor de faillissementsverzekering in te dienen, is dus nu twee trimesters (zes maanden) in plaats van één trimester (drie maanden).

- Meerdere aanvragen. Vanaf 1 oktober 2012 kan u een tweede keer beroep doen op de verzekering, zolang u de uitkering in uw leven niet langer dan 12 maanden geniet. U kan dus meermaals aanspraak maken op de faillissementsverzekering in plaats van een keer in uw loopbaan.

-  Uitbreiding tot gedwongen stopzetting. De faillissementsverzekering is ook van toepassing bij gedwongen stopzetting door :

1° een natuurramp of een natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter;

2° een brand die uw professionele gebouwen en uw professionele uitrusting heeft beschadigd;

3° een vernieling van uw professionele gebouwen en uw professionele uitrusting door een gebeurtenis, anders dan die bedoeld onder 1° en 2° en die door een derde is veroorzaakt;

4° een allergie waaraan u lijdt, die erkend is door de adviserende geneesheer van uw verzekeringsinstelling en veroorzaakt is door de uitoefening van uw specifieke zelfstandige activiteit en waarvoor u geen uitkering ontvangt.

Voordelen faillissementsverzekering

Het sociaal vangnet van de faillissementsverzekering houdt in dat u recht heeft op een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste 12 maanden van het sociaalverzekeringsfonds en het behoud van een beperkt sociaal statuut (d.w.z. recht op geneeskundige zorgen en recht op gezinsbijslagen) gedurende maximum vier kwartalen zonder dat u voor dat jaar bijdragen moet betalen. De voorwaarden blijven ongewijzigd (t.t.z. in België wonen, geen vervangingsinkomen genieten, geen beroep meer uitoefenen of rustpensioen genieten, en verzekeringsplichtig zijn als zelfstandige in hoofdberoep in de 4 kwartalen voor het faillissement).

Praktisch

De faillissementsverzekering aanvragen, doet u bij uw socialeverzekeringsfonds of bij de Nationale Hulpkas als u daar bent verzekerd. De termijn waarmee u rekening moet houden, hangt af van het tijdstip van faillietverklaring of stopzetting van uw activiteit (bij collectieve schuldenregeling of gedwongen stopzetting):

Wanneer het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting van uw activiteit dateert van vóór 1 oktober 2012 moet u uw aanvraag indienen voor het einde van het kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting. Bijvoorbeeld: u werd failliet verklaard op 19 juni 2012 => aanvraag indienen vóór 30 september 2012.

Wanneer het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting van uw activiteit dateert van 1 oktober 2012 of later, moet u uw aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting. Bijvoorbeeld: u werd failliet verklaard op 9 oktober 2012 => aanvraag indienen vóór 30 juni 2013.