“Best practices” over de taks op effecten aan toonder

Tot 31 december 2013 kan u effecten aan toonder omzetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Op de omzetting heft de overheid sinds vorig jaar een taks. Dmat Task Force, een werkgroep die zich buigt over de reglementering van de afschaffing van de effecten een toonder, heeft “best practices” geformuleerd die de praktische toepassing van die taks verduidelijken.

Effecten aan toonder worden gefaseerd afgeschaft

Omdat effecten aan toonder automatisch toebehoren aan de 'toonder' en die niet moet bewijzen dat hij de eigenaar is, worden ze gemakkelijk doorgegeven. Dat anonieme karakter leidt soms tot misbruiken. Eind 2005 besliste de regering om effecten aan toonder naar Belgisch recht af te schaffen. Nog tot 31 december 2013 kan u effecten aan toonder omzetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. De effecten aan toonder die op 31 december 2013 niet zijn omgeruild, worden automatisch omgezet. Na die datum worden de rechten verbonden aan de effecten zoals dividenden en stemrecht opgeschort.

Vanaf 1 januari 2015 worden alle papieren effecten met een onbekende eigenaar verkocht. Als eigenaar van de verkochte effecten kan u bij Deposito- en Consignatiekas die opbrengst opvragen. Als u na 31 december 2015 nog effecten aan toonder bezit, moet u per jaar vertraging vanaf die datum een boete van 10% op uw kapitaal betalen. Om beleggers “aan te moedigen” hun effecten aan toonder zo spoedig mogelijk om te zetten, moet op de omzetting van de nog in omloop zijnde effecten aan toonder een taks worden betaald. Die taks bedraagt 2% voor de omzettingen in 2013 (1% in 2012).

Best practices van Dmat Task Force

Dmat Task Force - een werkgroep die zich buigt over de toepassing van de reglementering over de afschaffing van de effecten aan toonder - heeft best practices geformuleerd met betrekking tot praktische toepassing van de taks op de omzetting van de effecten aan toonder (www.dmat.be).

De omzetting van de effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten vindt plaats op het ogenblik dat de effecten worden ingeschreven op een effectenrekening bij de erkende rekeninghouder ( bank) van de rechthebbende. De inschrijving vindt plaats op de dag van neerlegging van effecten door de klant.
De omzetting van de effecten aan toonder in effecten op naam vindt plaats bij de inschrijving in het aandelenregister.

Berekening en betaling taks

De taks wordt berekend op de datum van neerlegging en is betaalbaar uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt op die waarop de neerlegging plaatsvindt.

Voor beursgenoteerde aandelen en bepaalde obligaties (bv. staatsobligaties) wordt de taks berekend volgens de laatste koers vastgesteld op de datum van neerlegging.
Voor de effecten van schuldvorderingen (kasbons en niet-genoteerde obligaties) wordt de taks berekend op het nominale bedrag (de waarde die op de “mantel” staat).
Voor de rechten van deelneming in beleggingsinstellingen met een veranderlijk aantal rechten (beveks) geldt de laatst berekende inventariswaarde vóór de datum van neerlegging.
In alle andere gevallen betaalt u de taks op de boekwaarde van de effecten, de interesten niet inbegrepen, te ramen op de dag van de neerlegging.

U moet de taks betalen door storting of overschrijving op de postrekening van het bevoegde registratiekantoor: Brussel VI Registratie, Regentschapsstraat 54 te 1000 Brussel (IBAN: BE84 6792 0030 1259). Wanneer u de taks niet binnen de termijn betaalt, is van rechtswege een interest verschuldigd te rekenen van de dag waarop de betaling had moeten geschieden en een boete van 12,50 per week vertraging.

De FOD Financiën stelt een webtoepassing ter beschikking via zijn internetsite www.minfin.fgov.be en een beveiligde toegang tot My Minfin of My Minfin Pro, rubriek “E-services” - “Effecten aan toonder” waar u een papieren aangifte kan downloaden om de aangifte van de taks te verrichten (als u effecten aan toonder omzet in effecten op naam).  Als u effecten aan toonder omzet in gedematerialiseerde effecten, zorgt de financiële instelling voor de heffing van de taks.

Een overzicht van de best practices van de Dmat Task Force over de taks op de effecten aan toonder vindt u in Newsletter nr. 6. Meer info: klik hier.