Neerlegging van de jaarrekening en sociale balans: nieuwe modellen op website Balanscentrale

De Nationale Bank van België heeft de modellen voor de jaarrekening aangepast aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank vindt u de meest recente modellen terug voor ondernemingen en verenigingen in het Nederlands, het Frans en het Duits.

98% van de neerleggingsplichtige ondernemingen gebruiken het standaardmodel om hun jaarrekening op te maken. Grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen moeten het volledig model gebruiken. Kleine (niet-beursgenoteerde) ondernemingen mogen het verkort model gebruiken. Of een onderneming als groot wordt beschouwd, hangt af van het al dan niet overschrijden van de 'groottecriteria' in het Wetboek van Vennootschappen.
Zeer grote verenigingen en stichtingen gebruiken het volledig model om hun jaarrekening bij de Nationale Bank neer te leggen, grote verenigingen en stichtingen gebruiken het verkort model. Ook hier gelden groottecriteria.

Model jaarrekening voor ondernemingen

In het volledig model van de jaarrekening voor ondernemingen wijzigen volgende secties:
• VOL 5.5.2 - Vervanging van 'richtlijn 68/151/EEG' door 'richtlijn 2009/101/EG'
• VOL 5.13 - Toevoeging van een extra punt 'Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' (vermelding van call- en putopties ingevolge CBN-advies 2012/7)
• VOL 6 - Opdeling van de staat van de tewerkgestelde personen volgens het geslacht van de werknemers
• VOL 6 - Code 341: vervanging van 'brugpensioen' door 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'
 
In het verkort model worden volgende secties aangepast:
• VKT 5.2.2 - Vervanging van 'richtlijn 68/151/EEG' door 'richtlijn 2009/101/EG'
• VKT 5.7 - Toevoeging van een extra punt 'Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' (vermelding van call- en putopties, ingevolge CBN-advies 2012/7)

Model jaarrekening voor verenigingen en stichtingen

In het volledig model van de jaarrekening voor verenigingen en stichtingen wijzigen de secties:
• VOL-vzw 4.12 - Toevoeging van een extra punt 'Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' (vermelding van call- en putopties ingevolge CBN-advies 2012/7)
• VOL-vzw 5 - Opdeling van de staat van de tewerkgestelde personen volgens het geslacht van de werknemers
• VOL-vzw 5 - Code 341: vervanging van 'brugpensioen' door 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'
 
In het verkort model wordt enkel VKT-vzw 4.6 aangepast: Toevoeging van een extra punt 'Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' (vermelding van call- en putopties ingevolge CBN-advies 2012/7).

Sociale balans

Een wet van 22 april 2012 (BS 28 augustus 2012) wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen op onze arbeidsmarkt bestrijden met maatregelen op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau. Die maatregelen maken vanaf 7 september 2012 functiewaarderingen en -classificaties genderneutraal. Wanneer u verplicht bent om een sociale balans op te stellen, moet u de personeelsgegevens zoals personeelskosten en voordelen bovenop het loon opsplitsen volgens het geslacht van uw werknemers. De sociale balans voor het volledig schema van ondernemingen en verenigingen is dus aangepast ingevolge de wet van 22 april 2012. Artikel 91, punt B Sociale balans, 1, 2e lid, 1° KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen wijzigt, m.n. de tabel met de staat van tewerkgestelde personen. Als uw onderneming minder dan drie werknemers telt, moet u die gegevens met betrekking tot de verdeling tussen mannen en vrouwen niet geven.

Andere wijziging aan de sociale balans betreft Rubriek 341x: de wijziging van 'Brugpensioen' in 'Werkloosheid met bedrijfstoeslag'.

Tijdstip

U kan de nieuwe modellen voor de jaarrekening terugvinden op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be).  Voor de XBRL-indiening is het wachten tot de wijziging van het protocol. Die is voorzien voor 25 maart 2013. Vennootschappen die de nieuwste modellen eerder willen gebruiken, kunnen dit doen met een pdf-bestand.

Klik hier voor de nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening voor ondernemingen" en "Verkort model van jaarrekening voor ondernemingen"

Klik hier voor de nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening voor verenigingen" en "Verkort model van jaarrekening voor verenigingen"