Is het gewijzigde Activaplan duidelijk voor u?

Het Activaplan is een tewerkstellingsbevorderende maatregel. Begin dit jaar onderging de maatregel belangrijke wijzigingen. De werkuitkering die de regering had voorzien in een aantal gevallen in 2010 en 2011 - het “Win Win-plan” - is afgelopen. En voortaan komen onder bepaalde voorwaarden ook bruggepensioneerden in aanmerking voor het plan.

Win Win Activaplan

Het Activaplan is een maatregel om de werkgelegenheidsgraad te verhogen door werkzoekenden opnieuw in te schakelen in het normale arbeidscircuit via de toekenning van:

een doelgroepvermindering of vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen en

een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering) die u in mindering kan brengen van het te betalen nettoloon. Die uitkering wordt aan de werknemer betaald.

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking. Of uw werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan, blijkt uit een werkkaart van het werkloosheidsbureau van de RVA. D werknemer moet de werkkaart aanvragen ten laatste de 30e dag volgend op de aanwerving.
In 2010-2011 bestond er een regeling van 'versterkte' (hogere) werkuitkeringen voor werknemers die een voldoende lange periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende bewijzen. Die regeling noemde men Win Win en maakte deel uit van de algemene regeling Activa.

Algemene regeling Activa blijft bestaan

De Win Win-maatregel is afgelopen op 31 december 2011. Nieuwe werkgevers kunnen geen werknemers meer in dienst nemen met de voordelen van deze maatregel. De algemene regeling Activa blijft wel bestaan. In dat kader kunnen 'gewone' werkuitkeringen en RSZ-bijdrageverminderingen voor de werkgever worden toegekend.
Om de overgang van het Win Win-plan naar de gewone regeling Activa te begeleiden, worden tewerkstellingen met de voordelen van Win Win gelijkgesteld met periodes van inschrijving als niet-werkende werkzoekende. Dit voor zover de periode waarin de werkuitkering werd toegekend, eindigt “binnen een periode van drie maanden, gerekend van datum tot datum, vóór de datum van de indiening van de aanvraag van de werkkaart”. De werknemer moet dus binnen de drie maanden na het einde van zijn Win Win-tewerkstelling een Activa-werkkaart aanvragen bij de RVA.

Zo kan een werknemer die werkloos zou worden na een Win Win-tewerkstelling, gemakkelijker voldoen aan de algemene Activavoorwaarden en komen zijn tewerkstellingskansen niet in het gedrang. De maximale periode gedekt door de werkuitkeringen die hij kan genieten in het kader van een tewerkstelling bij een nieuwe werkgever, wordt wel verminderd met 12 of 18 kalendermaanden als de werknemer enkel aan de Activavoorwaarden kon voldoen door de Win Win-tewerkstelling gelijk te stellen. M.a.w. de werknemers van wie de Win Win-tewerkstelling in 2012 of 2013 afloopt, kunnen nog genieten van een gewone Activa-uitkering maar de duur van hun Activa-periode wordt wel verminderd met:

18 kalendermaanden als hun Win Win-tewerkstelling startte in 2010 en

12 kalendermaanden indien hun Win Win-tewerkstelling startte in 2011.

Nieuw: ook voor bruggepensioneerden

Ook bruggepensioneerden kunnen genieten van het Activaplan. Voortaan worden ook zij beschouwd als volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en kunnen ze genieten van een werkuitkering.

Bedrag voordelen

Het bedrag en de duur van de doelgroepvermindering en de werkuitkering hangt af van de leeftijd van uw werknemer en de duur van zijn inschrijving als niet-werkend werkzoekende.
Voor het toekennen van de werkuitkering spelen het statuut van uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, het feit of hij nog leerplichtig is en/of nog studies in dagonderwijs volgt en het feit dat hij eventueel een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft een rol.
Het bedrag van de doelgroepvermindering varieert tussen 1.000 euro of 400 euro en wordt toegekend gedurende een aantal kwartalen.
Het bedrag van de werkuitkering bedraagt 500 euro en wordt toegekend gedurende een aantal kalendermaanden.