Mag de fiscus mijn computer(gegevens) meenemen ?

De onderzoeksbevoegdheden van de administratie nemen steeds maar toe. Tijdens het onderzoek van de beroepslokalen van de belastingplichtige mogen ze nagaan welke boeken en stukken er zich bevinden. De vraag is hoever ze daarin mogen gaan.

Toegang tot beroepslokalen

Tijdens de uren dat er werkzaamheden worden uitgeoefend, bent u verplicht de ambtenaren van de administratie met een onderzoeksbevoegdheid toegang te verlenen tot de bedrijfslokalen. Hun onderzoeksbevoegdheid strekt zich uit tot alle plaatsen waar activiteiten worden uitgeoefend of vermoedelijk worden uitgeoefend. Het is daarbij wel vereist dat de ambtenaren over een aanstellingsbewijs beschikken. Het onderzoek verloopt immers niet regelmatig als de ambtenaren niet over de juiste machtiging beschikken. Let echter op : als u ondanks de afwezigheid van een aanstellingsbewijs de betrokken ambtenaar toch formeel de toestemming geeft om de lokalen te onderzoeken,  zijn de eventuele bevindingen van de ambtenaar wel geldig.

Algemene regel : kijken in kasten

De ambtenaren mogen tijdens de uitoefening van hun functie op zoek gaan naar alle boeken en stukken. Alle stukken die de ambtenaren aantreffen in de lokalen, mogen ze onderzoeken. Meer zelfs, ze mogen ook actief op zoek gaan en kasten opentrekken en alle documenten in de kasten onderzoeken. Vroeger was deze laatste bevoegdheid beperkt tot btw-ambtenaren. Sinds 2010 mogen ook de ambtenaren van de directe belastingen in de kasten en schuiven gaan snuffelen.  Ze hebben daarvoor uw toestemming niet nodig...

Discussie : mogen de ambtenaren dan ook in uw computer kijken ?

In twee recente arresten werd geoordeeld dat de onderzoekende ambtenaren ook in uw computer mogen kijken.  Zij steunen de administratie die blijkbaar vindt dat een computer vergelijkbaar is met een kast : beide bevatten immers documenten, die de fiscus mag inkijken.

De fiscus mag de documenten die ze aantreffen zelfs kopiëren en de kopies meenemen om ze nadien verder te onderzoeken.

Hierdoor loopt u het risico dat de fiscus ook privégegevens inkijkt, die ook vaak op uw computer staan. De ambtenaren kunnen op voorhand immers niet weten welke gegevens relevant zullen zijn.

Reden tot paniek ?

Er is nog niet direct reden tot paniek. Het is voorlopig nog afwachten of deze tendens zich ook in de hogere rechtspraak zal doorzetten.

Bovendien zijn er enkele goede tegenargumenten tegen deze verregaande bevoegdheid van de fiscus :

Wat betreft de computerboekhouding voorziet de wet enkel dat ze een kopie kan laten maken door de belastingplichtige. Ze hebben niet de bevoegdheid zelf een kopie te maken.

De wet zegt niets over het recht van de fiscus om de gemaakte kopies ook mee te nemen.