Gebruik groene waarborgen voor uw energiebesparende investeringen

Ondernemingen die lenen voor de financiering van energiebesparende investeringen, kunnen voortaan rekenen op een groene waarborg van de Vlaamse overheid. Die waarborgregeling loopt via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). PMV werkt met een limitatieve lijst van toegelaten energiebesparende technologieën. Als ondernemer moet u een gratis attest aanvragen dat uw geplande investering voorkomt op deze lijst.

Groene waarborgregeling

De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt sinds 29 januari 2012 een nieuw garantiestelsel aan: de groene waarborg. Dat is een waarborg voor financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten en andere verrichtingen met een looptijd van maximum tien jaar voor de financiering van energiebesparende investeringen. De groene waarborg is dus van toepassing op energiebesparende investeringen met een snelle terugverdientijd. Die investeringen behoren vaak niet tot de kerninvesteringen van een bedrijf en vragen een bijkomend financieel engagement. De groene waarborg is een efficiënt instrument dat ondernemers zal stimuleren om deze groene investeringen uit te voeren.
Ondernemers kunnnen tot 75% van hun krediet onder groene waarborg plaatsen. Daarvoor betalen ze een premie die schommelt tussen 0,25% en 0,75%. De premie is lager dan in de generieke waarborgregeling.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de groene waarborgregeling zijn:

de energiebesparende investering wordt uitgevoerd in het Vlaams Gewest;

de onderneming moet een gratis attest van het Agentschap Ondernemen voorleggen waaruit blijkt dat de geplande investering op de limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst) Groene Waarborg staat. Er bestaat momenteel al een LTL-lijst voor de toekenning van ecologiesteun. De groene waarborg is een mooie aanvulling op de ecologiepremie, die vooral op langetermijninvesteringen mikt. De specifieke LTL-lijst Groene Waarborg is op 7 februari jl. voor de eerste keer gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op deze LTL-lijst staan er 35 technologieën. Ze zijn onderverdeeld in vier rubrieken: 1° bedrijfsgebouwen, met als mogelijke ingrepen isolatie van de gebouwschil, isolatie van koel- of vriesruimtes, en verhoging van de daglichttoetreding; 2° technische installaties met ventilatie, verwarming en koeling; 3° processen; en 4° transport (voor vrachtwagens en schepen);

ondernemingen met minstens één middelgrote vestiging in het Vlaams Gewest moeten toetreden tot het auditconvenant (www.auditconvenant.be). Ondernemingen met grote energie-intensieve vestigingen in het gewest moeten lid zijn van het benchmarkingconvenant (www.benchmarking.be).

Sale-and-leasebackverrichtingen kunnen niet onder groene waarborg worden gebracht.

Waarborgbeheer nv

In de groene waarborgregeling staat de Waarborgbeheer nv, een dochter van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel, tel. 02.229.52.30, e-mail: info@pmv.eu, www.pmv.eu) centraal. Waarborgbeheer nv adviseert over de verdeling van het budget en stelt de modelformulieren op waarmee de financiële instellingen zich kunnen aanmelden als kandidaat-waarborghouder, en waarmee de kredietnemers hun overeenkomst en hun geplande investering kunnen bewijzen. Het budget voor groene waarborg wordt in vijf verdeelrondes verdeeld over de financiële instellingen.

Nieuwe technologie

Een nieuwe technologie kan u aanmelden bij het agentschap Ondernemen (info@agentschapondernemen.be, www.agentschapondernemen.be). De aangemelde technologie mag niet voorkomen op de LTL-lijst voor de ecologiepremie. Het agentschap zal het advies inwinnen van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De Vlaamse minister van Economie zal uiteindelijk de LTL-lijst Groene Waarborg aanpassen, op voordracht van het agentschap.